T

Tadini, Archangelus
Talamoni, Aloysius
Tansi, Zyprian M. Iwene
Tarresi Claret, Peter
Tavernier, Emilia
Tekakwitha, Kateri
Tellez Robles, Mathilde
Teresa von Kalkutta
Tezza, Alois
Theresia von Jesus "de los Andes"
Thévenet, Claudine
To Rot, Petrus
Thomas von Cori
Tomasi, Josef Maria
Tolomei, Bernhard
Tornay, Mauritius
Torres Morales, Genoveva
Tovini, Joseph
Trichet, Marie-Luise v. J.
Trcka, Methodius Dominikus
Troiani, Maria Katharina
Truszkowska, Maria A.
Tschiderer, Johannes N.