Ba  B BBd  Be  BBg
Bh  
Bi  Bj  Bk  Bl  Bm  Bn 
Bo  Bp
 BBr  Bs  Bt
Bu
  Bv  Bw  Bx  By  Bz
alfa